Miljö

Miljögruppen arbetar med frågor som gäller miljömedvetenhet, inspiration, delaktighet, evidensbaserad aktion och ansvar. Miljöarbete skall vara mer än bara vackra ord!
tidigare år

Tidigare år

Byarnas städningsvecka ordnades i slutet av april. Föreningen uppmanade byborna att plocka sopor. Även skoleleverna och dagisbarnen deltog.

 

Byaodlingens lådor bättrades på i början av växtperioden. Vi ordnade gemensamma odlingsträffar tillsammans med daghemmet.

 

Under Houtskärsveckan i juli hade byaodlingen öppet hus med kaffe, saft och tilltugg, och det kom många besökare.

 

Vi skaffade också ett möblemang till barnen; ett litet trädgårdsbord med stolar.

 

Miljögruppen har i några år önskat lära sig att återskapa gamla kulturlandskap. Vi gick in för ett tvåårigt samarbete med Arkipelagia- sällskapet och under 2022 hölls tre talkoveckoslut i samråd med sällskapet.

 

I samarbete med Arkipelagia-sällskapet sattes även över 60 holkar för storskrake och knipa ut på Houtskärs bebodda öar.

Detta år anlade miljögruppen en byaodling för barn bakom minigolfbanan. Tanken är att inspirera barn att sätta fingrarna i jorden, att dofta och smaka på olika slags örter och växter och se hur en jättelik växt kan komma ur ett pyttelitet frö! 

 

Barnens byaodling upprätthålls med ekologiska metoder. Vi finner vår inspiration i permakultur och täckodling. Det är viktigt att veta att alla är välkomna att titta, hjälpa till, smaka och skörda.  

 

Under skördefesten i Nagu fick Pro Houtskärs miljögrupp priset Årets miljögärning i Pargas. Motiveringarna för priset var följande: 

 

Miljögärningen står föreningen Pro Houtskär för, med sitt långsiktiga engagemang för den lokala miljön och Östersjön. 

 

Det är Skärgårdshavets biosfärområde i samarbete med Pargas stad som ger priset. I motiveringarna till miljöpriset berättas hur miljögruppen i Houtskär växte fram till en viktig miljöaktör.

 

En miljögrupp grundades år 2005 för att främja närmiljön, med speciell tyngdpunkt på havsmiljön. Samma år ordnades den första miljödagen, som sedan dess varit en årlig händelse och ett viktigt forum för information och diskussion kring aktuella lokala miljöfrågor gällande vattenmiljön, växter och djur, trafik och avfallshantering. 

 

Miljögruppen har lagt ned mycket arbete på att förbättra Hålaxvikens tillstånd. Inom projektet Pro Hålax vik kartlades utsläppskällorna, vattnets och bottnens tillstånd undersöktes och åtgärder genomfördes för att minska belastningen. Projektet, som startade 2008, ledde till grundandet av föreningen Pro Houtskär rf, som har engagerat både invånare och besökare i den lokala miljön.

 

Under 2021 har miljögruppen inom Pro Houtskär byggt odlingslådor mitt i byn tillsammans med Houtskärs daghem. Under sommaren har alla intresserade, såväl barn som vuxna, skött odlingarna och skördat.”

 

Vi tackade med följande brev i ÅU: Pro Houtskär rf är väldigt stolt och tacksam över den fina utmärkelsen vi fick på Skärgårdens Skördefest i lördags. Vi skulle väldigt gärna ännu lyfta fram eldsjälarna bakom det prisbelönta arbetet.

 

Cecilia Björkstam var ordförande i miljögruppen från grundandet 2005 till år 2018. Utan hennes entusiasm och aktivitet skulle vi kanske inte ha det Pro Houtskär som vi har idag. Bland andra så var även Olof Rönnberg, Leif Westerén och Petra Öhman mångåriga stöttepelare i miljögruppens arbete. Från och med 2019 har miljöarbetet inom Pro Houtskär letts av Kristiina Rainio. 

 

När vi hade vår senaste miljödag sommaren 2020 var det otroligt många i publiken som hade deltagit i alla eller nästan alla miljödagar hittills. Det visar att miljöarbetet inom Pro Houtskär har en bred och bestående grund. Det vill vi fortsätta med, med såväl gamla som nya eldsjälar!

 

Tack för att vi uppmärksammades så fint i lördags!

Houtskärs Miljödag anordnades 7.7 på Vesterlid i Näsby. I dagen deltog ca 30 personer, något som var lämpligt tanke på de rådande corona restriktionerna. Biosfärsambassadören Kristiina Rainio välkomnade publiken till Vesterlid, där man inte haft miljödag sedan den första miljödagen för 15 år sedan.

 

Marinbiolog Cecilia Lundberg, numera utbildningsplanerare på Åbo Akademi, talade om temat Miljön, havet, klimatet – Sommarfilosoferingar och lite fakta.

 

Publiken diskuterade ivrigt om bl. a. vad en enskild individ eller en liten förening kan göra för att konkret hjälpa till. Ett fint exempel har varit Pro Houtskärs mångåriga engagemang i projektet Pro Hålaxvik, som tyvärr för tillfället ligger stilla i väntan på pengar. 

 

Efter pausen fortsatte programmet med Klimatsmart från Houtskär-revyn 2020 Heilt hyvölööst. Sedan fortsatte skyddsbiolog Maija Mussaari från Forststyrelsen med föredraget Hur står det till med Houtskärs kulturbiotoper? Skötselarbetet har pågått på Jungfruskär i årtionden och nu börjar man märka att många växtarter som man trott ha försvunnit har återkommit. En ivrig diskussion följde om möjligheterna att bevara och återuppliva gamla ängar på Houtskär. Till slut diskuterades möjligheterna att söka pengar för naturvård från ett nytt projekt som har börjats i år, nämligen Miljöministeriets Helmi-projekt. 

Miljögruppen avslutade sin verksamhet efter året 2018, men miljöarbetet har fortsatt inom styrelsen.

 

Houtskärs Miljödag anordnades 11.7 i Båtmuseet i Näsby. I dagen deltog ca 40 personer och den anordnades i samarbete med Houtskärs Kulturgille rf. Miljödagen behandlade Hålaxvikens botten med NTM-centralens sakkunnig Irma Puttonen och temat plast med styrelsemedlem Kristiina Rainio, som berättade om sin plastdagbok samt plastens väg och sortering med miljörådgivare Mikaela Sundqvist från Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Under året fortsatte arbetet för att minska belastningen i Hålaxviken och för att försnabba återhämtningen av de mest belastade och skadade områdena i viken. Den viktigaste målgruppen för åtgärderna har fortfarande varit båtfararna. 

 

De övernattande båtgästerna delgavs information i skriftlig form om vad var och en kan göra för att minska belastningen på vikens vatten. Arbetet genomfördes med hjälp av gästhamnens företagare Therese Skaag. 

 

Med hjälp av Christer Friis tillhandahöll Räddningsverket bränsleuppsugande bommar som såsom tidigare kunde läggas ut vid M-markets och Houtskär bodens tankningsställen för att minska spridningen av bränslespill. 

 

Houtskärs Miljödag anordnades 26.7 i Båtmuseet i Näsby. I dagen deltog ca 40 personer och den anordnades i samarbete med Houtskärs Kulturgille rf.

 

Jan Ekebom, specialsakkunnig inom Miljöministeriet, presenterade en översikt av havsmiljöns tillstånd i Finland år 2018. 

 

Skyddsbiolog Heidi Arponen vid Forststyrelsens Naturtjänster berättade om livet under vattenytan på basen av de undervatteninventeringar som gjorts inom Velmu projektet i Skärgårdshavet.

 

Projektledare Ulla Mattson-Wiklén talade om aktuella lokala miljöfrågor i anslutning till projektet ”Houtskär i utveckling”. 

 

Lorenz Brunnsberg bidrog till en glad stämning med sång och fiolmusik.

 

Medlemmar i Miljögruppen under året var Cecilia Björkstam, ordf., Christer Friis, Olof Rönnberg, Roger Tengström, Leif Westerén och Petra Öhman. 

 

Miljögruppen, som verkat i femton år, beslöt att år 2018 blir miljögruppens sista verksamhetsår.  Miljöarbetet fortsätter inom ramen för föreningen Pro Houtskär.

Inom ramen för projektet Pro Hålaxvik fortsatte arbetet för att minska belastningen i Hålax vik och för att försnabba återhämtningen av de mest belastade och skadade områdena i viken i samarbete med de lokala företagarna. Den viktigaste målgruppen för åtgärderna har fortfarande varit båtfararna. Alla övernattande båtgäster delgavs information i skriftlig form om vad var och en kan göra för att minska belastningen på vikens vatten. Arbetet genomfördes med hjälp av gästhamnens företagare Therese Skaag. 

 

Med stöd av Räddningsverket och med hjälp av Christer Friis och Kai Levander lades bränsleuppsugande bommar ut vid M-markets och Houtskär bodens tankningsställen. 

 

Houtskärs Miljödag anordnades 12.7 i Båtmuseet i Näsby. I dagen deltog ca 60 personer och den anordnades i samarbete med Houtskärs Kulturgille rf.

 

Mathias Bergman, generalsekreterare för Baltic Sea Action Group, talade om havsmiljön ur en global synvinkel. Han deltog i FN:ns Världshavskonferens, som ägde rum i juni 2017 i New York, och gav en översikt över situationen i världshaven idag. Docent Mikael Kilpi talade om skärgårdsfåglarnas situation i Skärgårdshavet.  Han talade speciellt om ejderstammens tillstånd idag och vad vi har att vänta oss gällande den framtida utvecklingen. Musikanten Jan Törnqvist skapade god och glad stämning med sin musik. 

 

Medlemmar i Miljögruppen under året var Cecilia Björkstam, ordf., Olof Rönnberg, Roger Tengström, Leif Westerén och Petra Öhman.

Pro Houtskär Logo Rosa
info@prohoutskar.fi05060080
Click here